Úloha spoločnosti Aquatur a.s.

  • Zabezpečujeme výkon správy majetku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
  • Zabezpečujeme podmienky na hromadné a nepretržité zásobovanie obyvateľstva a ďalších osôb pitnou vodou verejným vodovodom prostredníctvom prevádzkovateľa verejného vodovodu
  • Zabezpečujeme podmienky na odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou od obyvateľov a ďalších osôb v meste Stará Turá prostredníctvom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie
  • Zabezpečujeme podmienky na ochranu životného prostredia pred vplyvom odpadov, ktoré vznikajú pri čistení a zneškodňovaní odpadovej vody v spolupráci s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie
  • Spolupracujeme s mestom Stará Turá a orgánmi verejnej správy pri zabezpečovaní požiadaviek a povinností vyplývajúcich z legislatívy na úseku verejných vodovodov a verejnej kanalizácií
  • Prenajímame hnuteľný a nehnuteľný majetok
Návrat hore